Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Valjakkosamojedit. Sen kotipaikka on Lappeenranta ja toiminta-alue Etelä-Suomi. Yhdistys on Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n alayhdistys.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää samojedinkoirien harrastustoimintaa, erityisesti valjakkotoimintaa sekä koirahiihtoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitustapaamisia, kilpailuja, rekikoirakokeita rekisteröidyille rekikoirille ja harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi.

Yhdistys pitää yhteyttä jäseniinsä jäsenkirjeitse, internetsivujen välityksellä sekä yhteisten tilaisuuksien avulla, antaa opastusta ja neuvoja samojedinkoirarotuun liittyvissä asioissa sekä pitää yhteyttä Suomen Samojedinkoirayhdistykseen. Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin kenneltyötä tekeviin yhdistyksiin ja järjestöihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosijäseniä. Vuosijäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin seuraavalle vuodelle määrännyt. Jäsen voi valita, haluaako jäsenkirjeen sähköpostitse vai postitse. Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminnallaan vanhingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 pv kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsenen, joka ei vuoden loppuun mennessä ole maksanut jäsenmaksuaan, hallitus erottaa yhdistyksestä ja poistaa jäsenluettelosta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Jäsenellä, joka erotetaan tai eroaa yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

4§ Päätäntävalta

Päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa äänioikeutettuja ovat kyseisen vuoden jäsenmaksun suorittaneet. Muillakin kuin jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi kaudeksi (1 vuosi) valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä. Vuosittain on erovuorossa puolet tai lähinnä puolet hallituksen muista jäsenistä. Ensimmäisenä vuotena ratkaisee erovuoron arpa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja päättää muiden jäsenten tehtävistä. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, kun hallituksen jäsenet ovat siitä yksimielisesti päättäneet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos yli puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijoiden nimet, esillä olleet asiat ja tehdyt päätökset.

6§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai tiedottamalla kokouksesta yhdistyksen jäsenkirjeessä tai Suomen Samojedinkoirayhdistyksen Valkoturkki-lehdessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Asiat, jotka jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi, on toimitettava hallitukselle niin ajoissa, että niistä ehditään mainita kokouskutsussa.

9§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Päätetään jäsenmaksuista
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

11§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat jollekin yhdistyksen päämääriä edistävälle ja yhdistyksen viimeisen kokouksen valitsemalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.

12§ Yhdistyslaki

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.